Werkwijze

Mijn doel is dat jij je veilig voelt, dat jij zelf bepaalt wat je wilt bereiken, dat jij de dingen doet waarvan jij voelt dat ze jou het beste helpen en in het tempo dat jijzelf bepaalt. Mijn rol hierbij is die van spiegel, uitlegger en spelleider bij de oefeningen die je zou kunnen doen om beter te gaan voelen wat je voelt en om bewust te worden van je ingesleten patronen waardoor je hier meer invloed op krijgt. Het volgende stappenplan is hierop gericht.

INHOUD

Stappenplan zorg

Ik volg de fasen van het zorgproces. Het volgende stappenplan voldoet aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld aan verzekerde zorg. Inhoudelijk volg ik de kwaliteisstandaarden ggz. Bij onverzekerde zorg gelden minder regels en worden sommige stappen vereenvoudigd of overgeslagen.

1. Aanmelding

Het zorgtraject begint nadat je je hiervoor hebt aangemeld, zie Aanmelden. Nadat ik je aanmelding heb ontvangen neem ik contact met je op. Ik zal dan met je bespreken of ik je hulpvraag kan beantwoorden en of jij bij mij aan het juiste adres bent. Mocht dit niet zo zijn, dan denk ik graag met je mee waar je wel terecht zou kunnen.
Ik vertel je ook dat als je de kosten bij je verzekering wilt declareren, je bij de intake een verwijzing van je huisarts (of je bedrijfsarts, psychotherapeut of psychiater) mee moet nemen en dat je je verzekeringsbewijs en legitimatiebewijs moet kunnen tonen. Als je bericht hebt gekregen dat je huisarts de verwijzing al aan mij heeft doorgestuurd, dan hoef je de verwijzing niet mee te nemen.

Voorbereiding 1e afspraak
Je kunt je voorbereiden op het eerste consult door kennis te nemen van de Algemene voorwaarden. Deze gelden vanaf de eerste afspraak. Voor zover nodig leg ik ze tijdens de eerste afspraak uit. Ik zal je dan ook de vraag stellen of je de privacyverklaring wilt tekenen waardoor ik geen inhoudelijke informatie hoef te delen met de verzekeraar en de overheid. Als je dit al weet dan spaart dit tijd van het eerste consult.

2. Intake

Bij het 1e consult geef ik je uitleg over mijn manier van werken en de praktische zaken die daarbij spelen. Als je dit wilt geef ik je een toelichting op de Algemene voorwaarden.

Na de praktische zaken onderzoek ik samen met jou wat je probleem is en hoe dit probleem is ontstaan (diagnostiek) en bespreek ik met je wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Deze fase duurt meestal 1 of 2 consulten.

Bij onverzekerde zorg

Als ik aan het einde van het eerste gesprek het gevoel heb voldoende te weten, dan doe ik je direct een behandelvoorstel dat is toegesneden op jouw wensen en situatie. Mocht ik nog informatie missen, dan stel ik je voor om in een volgende sessie eerst verder onderzoek te doen om je klachten en doelen beter te begrijpen. In sommige gevallen stel ik voor om een meetinstrument (vragenlijst) te gebruiken om de ernst van je probleem vast te stellen. Uiteraard mag je daar gerust nog even over nadenken. Gedurende de intake wordt ook duidelijk of er een klik is tussen jou als cliënt en mij als therapeut of coach. Dit vind ik heel belangrijk, omdat dit grote invloed kan hebben op zowel de snelheid van voortgang als op het uiteindelijke resultaat.

Bij verzekerde zorg

Als je in aanmerking wilt komen voor verzekerde zorg dan ben ik verplicht een (beschrijvende) diagnose vast te leggen en als hypothese een zorgvraagtype te bepalen. Deze diagnose en het zorgvraagtype kunnen gedurende het zorgproces worden bijgesteld.

Het actuele zorgvraagtype moet ik op de factuur vermelden om de zorgverzekering te informeren waarvoor deze betaalt. Als je niet wilt dat je zorgverzekeraar deze informatie krijgt dan kun je voordat het behandeltraject begint de bovengenoemde privacyverklaring tekenen en aan mij geven. In dat geval hoef en zal ik het zorgvraagtype niet op de factuur vermelden. De verzekering vergoedt maximaal 4 als diagnostiek getypeerde intakeconsulten.

3. Behandelplan

Als ik voldoende over je weet, stel ik in overleg met jou het behandelplan vast. Hierin staan de doelen die we samen hebben opgesteld (de indicatie), de manier hoe we die doelen willen bereiken (met welke therapieën en technieken) en de te verwachten duur en het te verwachten effect van de behandeling. Bij een therapie zijn dit meestal tussen 5 en 10 sessies die elke week of om de week plaats vinden.

Op basis van het behandelplan kies je of je door wilt met de volgende stap, de behandeling. Bij verzekerde zorg vraag ik je, of ik je verwijzer je beslissing mag melden en de hoofdlijnen van het behandelplan mag laten weten. Als je dit niet wilt, dan doe ik dit niet.

4. Behandeling

Een behandeltraject bestaat uit een aantal sessies (contacten) van minimaal 45 minuten waarin we de verschillende stappen van het behandelplan doorlopen. Soms zal ik je vragen om ter voorbereiding van de volgende afspraak een oefening te doen op internet (eHealth). Dit zou de behandeling kunnen versnellen. Als je de oefening liever tijdens een afspraak wilt doen, dan kan dat natuurlijk ook.

Tijdens de behandeling zullen we regelmatig op de doelen van het behandelplan terugkomen, om samen na te gaan of de behandeling het beoogde effect heeft (tussentijdse evaluatie). Indien dit kan helpen, lassen we periodiek een meting in om de voortgang te meten. (Bij verzekerde zorg is dit verplicht.) Als hier aanleiding voor is dan kunnen we het behandelplan op elk moment bijstellen, zodat het nog beter bijdraagt aan het halen van de door jou gestelde doelen.

5. Tussentijdse doorverwijzing

Als tijdens het behandeltraject zou blijken dat we toch geen klik hebben en dat dit de voortgang in de weg zit, dan zal ik met je overleggen of je wilt worden doorverwezen naar een collega.

Als tijdens het behandeltraject zou blijken dat je problemen te complex zijn om (alleen) door mij behandeld te worden, dat behandeling te lang gaat duren voor de basis ggz, of dat opname in een instelling voor specialistische ggz nodig is, dan zal Ik met je overleggen of het verstandig is je door te verwijzen naar de specialistische ggz. Alvorens dit te doen zal ik je vragen om met een collega in de specialistische ggz te mogen overleggen wat het beste voor jou is.

6. Eindverslag

Aan het eind van de behandeling meten we het behandelresultaat met een vragenlijst. Vervolgens evalueer ik met je wat je aan de behandeling hebt gehad en of dat klopt met de metingen die we hebben gedaan. Als je dit wil geef ik je tips wat je nog zou kunnen doen om te voorkomen dat je later een terugval krijgt. Ik vat dit samen in een concept eindverslag over het behandeltraject, waarin in algemene en bondige bewoordingen is beschreven wat de behandeldoelen waren en in welke mate die doelen zijn gehaald en op welke manier. Dit verslag bespreek ik met je en ik probeer het zo goed mogelijk aan jouw wensen aan te passen, zonder dat ik voorbij ga aan mijn professionaliteit. Dit verslag bewaar ik veilig in het dossier en ik geef jou een kopie waar je mee mag doen wat je wilt.

Ik vraag je vervolgens of ik je verwijzer, meestal je huisarts, mag melden dat het behandeltraject is afgerond en wat op hoofdlijnen het resultaat is. Ook hier geldt, als je dit niet zou willen dan doe ik dit niet`.

7. Follow-up (optioneel)

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problematiek, kan het belangrijk zijn voor het bestendigen van je leerproces, dat we op gezette tijden contact blijven houden om je actuele ervaringen te bespreken, of oefeningen te herhalen. Dit is een vorm van coaching. Dit kan via een online sessie van beperkte duur. We maken dan vooraf een afspraak over de periodiciteit en duur van het contact en de daaraan verbonden kosten. Als je dit wilt kunnen we ook online oefeningen (eHealth) inzetten die je zelfstandig kunt doen.

Training & coaching

Bij werkgerelateerde problematiek en bij expat-problematiek is er vaak sprake van training en coaching en niet van therapie. Dat vereist een eigen aanpak. Vanuit mijn ervaring kan ik je een aantal mogelijkheden aanreiken en kunnen we samen de aanpak bepalen die het beste past bij jouw omstandigheden en behoefte.