Change language to English

VOORLICHTING BIJ KENNISMAKINGSGESPREK

Ik hecht er aan dat je voordat je in behandeling komt goed bent voorgelicht, en er geen onduidelijkheid bestaat over wat jij van mij en ik van jou rond de behandelrelatie kunt verwachten. Het gaat hierbij om consequenties van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en diverse andere wetten en regels die ik heb uitgewerkt in mijn Algemene-voorwaarden. Je moet hiermee hebben ingestemd voordat ik een Behandelingsovereenkomst met je kan aangaan.

De volgende punten zijn/worden mondeling toegelicht bij het kennismakingsgesprek:

Mijn gegevens

Op mijn website vind je:

Cliëntenfolder

Voorlichtende informatie over de behandeling staat in de cliëntenfolder van mijn beroepsvereniging (LVVP).

Geheimhouding

Ik behandel alles wat je met mij bespreekt als strikt vertrouwelijk. Als het wenselijk is om informatie met anderen te delen, dan doe ik dit pas nadat ik jou om toestemming heb gevraagd en jij die hebt gegeven, tenzij  de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing is.

Dossier

Ik bewaar alles wat van belang is voor en over je behandeling in je elektronische dossier. De belangrijkste informatie is samengevat in het client-dossier hiervan krijg je tijdens het goedkeuringsproces een exemplaar uitgereikt/toegestuurd. Ik bewaar je dossier 20 jaar, tenzij jij opdracht geeft het dossier eerder te vernietigen. Je mag je dossier altijd inzien en (onder bepaalde voorwaarden) eerder laten vernietigen.

Informatieveiligheid

De verwerking van jouw informatie in mijn informatiesysteem voldoet aan veiligheids- en privacywetgeving. Voor e-mails met privacygevoelige informatie gebruik ik beveiligde zorgmail. Als jij mij privacygevoelige informatie wilt sturen, vraag mij dan eerst  om jou een zorgmail te sturen die jij vervolgens “veilig” kunt beantwoorden.

Werkwijze

De stappen van het onderzoeks- en behandelproces zijn beschreven op de website onder Werkwijze. Voordat we van start gaan moet je je gegevens hebben aangeleverd en hebben ingestemd met de Aanmeldingsovereenkomst. Voordat we doorgaan naar de behandeling moet je hebben ingestemd met de de Diagnose en behandelovereenkomst. Aan het eind maak ik een Eindverslag behandeltraject.

Behandeltarieven

Ik hanteer de Tarieven die zijn gepubliceerd door de rijksoverheid. Bij te laat afzeggen hanteer ik een no-show tarief, zie mijn Betalingsvoorwaarden.

Facturering en betaling

Ik factureer in principe per consult, direct aan jou. De factuur wordt per email verstuurd en wordt begeleid met een elektronisch betaalverzoek (“tikkie”). Je dient deze binnen een week te voldoen. Na een week kan ik kosten in rekening brengen zoals 4% wettelijke rente en minimaal 40 euro incassokosten, zie mijn Betalingsvoorwaarden.

Afspraak afzeggen

Je kunt afspraken tot 24 uur voor de afspraak afzeggen of wijzigen door mij een app of email te sturen, anders geldt het no-show tarief.

Vergoeding door zorgverzekering

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Als je behandeling valt onder de Verzekerde zorg dan kun je de factuur, nadat je deze aan mij hebt betaald, inleveren bij je zorgverzekering. Afhankelijk van het type polis krijg je dan alles of een deel vergoed – je dient dit zelf bij je zorgverzekering na te vragen; meld hierbij dat ik geen contract heb met je verzekering. Let er op dat eerst je eigen risico wordt aangesproken.
Een belangrijke voorwaarde om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen is dat je van je huisarts een Verwijsbrief hebt voor de ggz. Dit moet je zelf regelen, voordat de behandeling begint.

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over je behandeling dan hoor ik dat graag, zie mijn Klachtenregeling.

Crisisdienst

Als vrijgevestigd GZ-psycholoog kan ik geen crisisdienst verlenen. Hiervoor verwijs ik je naar de reguliere diensten, zie Bij spoed.

Waarnemer

In geval ik langdurig zou uitvallen doe ik mijn best om je door te verwijzen naar een collega; of anders de huisarts, zie Waarneming.

Kwaliteitsstatuut

Je kunt mijn ingevulde en goedgekeurde Kwaliteitsstatuut inzien op de praktijk.

Toestemming

Bij het kennismakingsgesprek vraag ik je de Aanmeldingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Zo geef je aan dat ik het bovengenoemde met je heb besproken, dat je instemt met de Algemene Voorwaarden, en dat je mij toestemming geeft om:

  • de verplichte persoonsgegevens en je behandelgegevens te verwerken in mijn informatiesysteem;
  • je huisarts een brief te sturen als je in behandeling gaat en aan het einde van het behandeltraject, nadat je de inhoud van de brief hebt goedgekeurd;
  • inhoudelijk intercollegiaal overleg te hebben over je behandeling, zonder dat ik hierbij  je identiteit prijs geef;
  • eens in de vijf jaar collega’s van mijn beroepsvereniging inzage te geven in een geanonimiseerde versie van je dossier om te adviseren over het verbeteren van de kwaliteit van mijn bedrijfsvoering;
  • aan de Nederlandse Zorgautoriteit de wettelijk verplichte, geanonimiseerde, gegevens over het behandeltraject aan te leveren, tenzij je een Privacyverklaring hebt ondertekend die in je dossier is opgenomen;
  • op de factuur de wettelijk verplichte gegevens over de behandeling te noteren, tenzij je een privacy verklaring hebt ondertekend;
  • je zorgverzekering toegang te geven tot mijn informatiesysteem om mijn gegevens m.b.t. declaraties te controleren.

Als je over het bovenstaande vragen hebt, voel je vrij om mij een toelichting of uitleg te vragen.