Change language to English

VOORLICHTING BIJ KENNISMAKINGSGESPREK

Ik hecht er aan dat je voordat je in behandeling komt goed bent voorgelicht, en er geen onduidelijkheid bestaat over wat jij van mij en ik van jou rond de behandelrelatie kunt verwachten. Het gaat hierbij om consequenties van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en diverse andere wetten en regels die ik heb uitgewerkt in mijn Algemene-voorwaarden. Je moet hiermee hebben ingestemd voordat ik een Behandelingsovereenkomst met je kan aangaan.

De volgende punten zijn/worden mondeling toegelicht bij het kennismakingsgesprek:

Mijn gegevens

Op mijn website vind je:

Cliëntenfolder

In de cliëntenfolder van mijn beroepsvereniging (LVVP) worden algemene zaken rond de behandelrelatie uitgelegd.  Het volgende is een aanvulling.

Geheimhouding

Ik behandel alles wat je met mij bespreekt als strikt vertrouwelijk. Als het wenselijk is om informatie met anderen te delen, dan doe ik dit pas nadat ik jou om toestemming heb gevraagd en jij die hebt gegeven, tenzij  de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing is.

Dossier

Ik houd een elektronisch dossier bij. De belangrijkste informatie staat in het client-dossier en hiervan krijg je een exemplaar. Ik bewaar je dossier 20 jaar, tenzij jij opdracht geeft het dossier eerder te vernietigen. Je mag je dossier altijd inzien en (onder bepaalde voorwaarden) eerder laten vernietigen. Indien je hiervoor toestemming geeft is de informatie tijdens je behandeling toegankelijk via een cliëntportaal.

Informatieveiligheid

De verwerking van jouw informatie in mijn informatiesysteem voldoet aan veiligheids- en privacywetgeving. Het is mij wettelijk niet toegestaan om privacygevoelige informatie te versturen via SMS, Email en Whatsapp. Ik bied hiervoor de volgende alternatieven: persoonlijk overhandigen, sturen van een brief, delen via het Teams Cliëntportaal (voor jou gratis) of versturen van een Zorgmail (voor jou gratis). De eerste en laatste optie zijn het meest veilig. Jij mag kiezen.

Werkwijze

De stappen van het onderzoeks- en behandelproces zijn beschreven op de website onder Werkwijze. Voordat we van start gaan moet je je gegevens hebben aangeleverd en hebben ingestemd met de Aanmeldingsovereenkomst. Voordat we doorgaan naar de behandeling moet je hebben ingestemd met de de Diagnose en behandelovereenkomst. Aan het eind maak ik een Eindverslag behandeltraject. Je kunt een afspraak tot 24 uur voor de afspraak afzeggen of wijzigen zonder dat ik daarvoor kosten in rekening breng.

Tarieven, betaling en facturering

Ik hanteer de tarieven die elk jaar opnieuw door de overheid (NZa) worden vastgesteld, zie Tarieven en vergoeding. Je dient bij elk consult direct te betalen; daarna stuur ik je een factuur welke je zelf bij je zorgverzekering moet indienen als je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding. Zie verder mijn  Betalingsvoorwaarden.

Vergoeding door zorgverzekering

Een belangrijke voorwaarde om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen is dat je van je huisarts een Verwijsbrief hebt voor de ggz. Dit moet je zelf regelen, voordat de behandeling begint.
Ik heb geen contract met je zorgverzekering, lees hier waarom. Het gevolg is dat je een deel, je eigen bijdrage, zelf moet betalen. Dit lijkt duurder, maar is dit vaak niet omdat mijn behandeling door maatwerk effectiever en korter kan zijn. (Lees wat een cliënt hierover schrijft.) Hoe hoog je eigen bijdrage is hangt af van je verzekering. Vraag bij je zorgverzekering na hoe hoog je vergoeding/eigen bijdrage is. Let er op dat eerst je eigen risico wordt aangesproken.

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over je behandeling dan hoor ik dat graag, zie mijn Klachtenregeling.

Crisisdienst

Als vrijgevestigd GZ-psycholoog kan ik geen crisisdienst verlenen. Hiervoor verwijs ik je naar de reguliere diensten, zie Bij spoed.

Waarnemer

In geval ik langdurig zou uitvallen doe ik mijn best om je door te verwijzen naar een collega; of anders de huisarts, zie Waarneming.

Kwaliteitsstatuut

Je kunt mijn ingevulde en goedgekeurde Kwaliteitsstatuut inzien op de praktijk.

Toestemming

Bij het kennismakingsgesprek vraag ik je de Aanmeldingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Zo geef je aan dat ik het bovengenoemde met je heb besproken, dat je instemt met de Algemene Voorwaarden, en dat je mij toestemming geeft om:

  • de verplichte persoonsgegevens en je behandelgegevens te verwerken in mijn informatiesysteem;
  • je huisarts een brief te sturen als je in behandeling gaat en aan het einde van het behandeltraject, nadat je de inhoud van de brief hebt goedgekeurd;
  • inhoudelijk intercollegiaal overleg te hebben over je behandeling, zonder dat ik hierbij  je identiteit prijs geef;
  • eens in de vijf jaar collega’s van mijn beroepsvereniging inzage te geven in een geanonimiseerde versie van je dossier om te adviseren over het verbeteren van de kwaliteit van mijn bedrijfsvoering;
  • aan de Nederlandse Zorgautoriteit de wettelijk verplichte, geanonimiseerde, gegevens over het behandeltraject aan te leveren, tenzij je een Privacyverklaring hebt ondertekend die in je dossier is opgenomen;
  • op de factuur de wettelijk verplichte gegevens over de behandeling te noteren, tenzij je een privacy verklaring hebt ondertekend;
  • je zorgverzekering toegang te geven tot mijn informatiesysteem om mijn gegevens m.b.t. declaraties te controleren.
  • Microsoft Teams te gebruiken om te bellen, chatten en documenten te delen.

Als je over het bovenstaande vragen hebt, voel je vrij om mij een toelichting of uitleg te vragen.