VOOR VERWIJZERS 

15 augustus 2023

Indien u een client naar mij (door)verwijst dan verwacht ik dat u instemt met de landelijke samenwerkingsafspraken tussen psychologen en huisartsen, zoals deze zijn uitgewerkt op pagina Samenwerkingsafspraken verwijzers; en dat u helpt invulling te geven aan de continuïteit van de behandeling mocht ik mijn praktijk niet kunnen of willen voortzetten.

Mijn behandelaanbod

Mijn behandelaanbod

De huidige gz-psycholoog kan zwaardere gevallen behandelen dan vroeger de eerstelijnspsycholoog, zie de basis-ggz profielen.

Ik bied vooral kortdurende behandeling (1-15 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken aan voor personen van 18 jaar en ouder, met matig ernstige psychische klachten en stoornissen (gb-ggz). Ik bied ook ondersteuning bij werkproblematiek zoals stress, re-integratie, en expat-problematiek. Voor de therapieën en technieken waarin ik ben gespecialiseerd, zie hier. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van het type polis vergoed de zorgverzekering behandelingen die onder verzekerde zorg vallen geheel of gedeeltelijk.


Acceptatiecriteria

Acceptatiecriteria

Tijdens de intake bepaal ik of er exclusiecriteria zijn waardoor ik cliënt niet in behandeling wil of mag nemen. Als ik cliënt niet aanneem zal ik dit aan u melden en meedenken over een oplossing.

Ik neem cliënt in ieder geval niet in behandeling als er tijdens de intake blijkt dat er sprake is van:

  • ernstige problemen waarbij multidisciplinaire en/of institutionele behandeling nodig is van bipolaire stoornis, psychose/schizofrenie, eetstoornis en/of BMI kleiner dan 18, autisme, verslavingsproblematiek, geheugenproblemen/dementie, agressieproblematiek, niet aangeboren hersenletsel
  • ernstige suïcidaliteit
  • verstandelijke beperking, IQ minder dan 80; of van:
  • onvoldoende beheersing van het Nederlandse, Engels of Kroatisch
  • leeftijd jonger dan 18 jaar
  • geen vaste woon- of verblijfplaats
  • geen zorgverzekering
  • het ontbreken van een voldoende klik
Verwijsbrief en terugrapportage

Verwijsbrief en terugrapportage

De inhoud van de Verwijsbrief en de Terugrapportage is geregeld in de Landelijke afspraken.


Medicijnen

Medicijnen

Als cliënt medicijnen gebruikt voor zijn psychische klachten, dan verzoek ik dit aan te geven op de verwijzing. Ik treed dan, als cliënt dit wil, met u in overleg over de mogelijkheid dit medicijngebruik af te bouwen. Omgekeerd kan het in een bepaalde fase van de behandeling nodig zijn om tijdelijk bepaalde medicijnen voor te schrijven. In dat geval zal ik, als cliënt hier toestemming voor geeft, met u overleggen en u verzoeken deze medicijnen (tijdelijk) voor te schrijven.


Crisis en doorverwijzing

Crisis en doorverwijzing

Het kan tijdens het behandeltraject voor gb-ggz blijken dat er (toch) sprake is van klachten die beter in de s-ggz behandeld kunnen worden. Indien een psychotherapeut of psychiater (of een klinisch psycholoog) de rol van regiebehandelaar op zich wil nemen, dan kan ik met deze regiebehandelaar overleggen of ik de behandeling onder regie van de regiebehandelaar kan en wil voortzetten, en onder welke voorwaarden. In het andere geval kan ik cliënt naar u terugverwijzen of een doorverwijzing maken naar een instelling voor s-ggz.

Ik kan de verantwoordelijkheid voor de behandeling alleen op me nemen zo lang cliënt met mij in contact wenst te blijven. Als cliënt zonder opgave van redenen niet reageert op herhaalde verzoeken om in contact te komen ga ik er van uit dat cliënt de behandeling niet wenst voor te zetten en mij ontslaat van mijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van cliënt en verwittig ik de verwijzer/huisarts; dit is op te vatten als een terugverwijzing.


Continuïteit van de behandeling

Continuïteit van de behandeling

Als ik door omstandigheden besluit of moet besluiten mijn praktijk niet voort te zetten dan zal ik in overleg met mijn cliënten lopende behandelingen voor het einde van de praktijk proberen af te ronden. In gevallen waarin dit niet op tijd kan zal ik proberen een collega te vinden die de behandeling kan en wil overnemen. Echter, als gevolg van de excessieve wachtlijsten in de ggz en de omzetbeperkingen die de verzekeraars opleggen, kan ik geen garantie bieden dat dit lukt. Als dit niet zou lukken, zal cliënt zich bij u (huisarts/ verwijzer) terug melden en vertrouw ik er op dat u de client zult helpen een behandelplaats te vinden en de wachttijd te overbruggen tot behandeling bij een andere psycholoog mogelijk is.