Stappenplan zorg

INHOUD

Gedurende de behandelingsovereenkomst volg ik de fasen van het zorgproces. Inhoudelijk volg ik de kwaliteisstandaarden ggz. Bij onverzekerde zorg gelden minder regels en worden sommige stappen vereenvoudigd of overgeslagen.

1. Diagnose

Nadat je bent voorgelicht en hebt ingestemd met de Toelichting Algemene Voorwaarden, onderzoek ik samen met jou wat je probleem is en hoe dit probleem is ontstaan (diagnostiek) en bespreek ik met je wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Deze fase duurt meestal 1 of 2 consulten.

Bij onverzekerde zorg

Als ik aan het einde van het eerste gesprek het gevoel heb voldoende te weten, dan doe ik je direct een behandelvoorstel dat is toegesneden op jouw wensen en situatie. Mocht ik nog informatie missen, dan stel ik je voor om in een volgende sessie eerst verder onderzoek te doen om je klachten en doelen beter te begrijpen. In sommige gevallen stel ik voor om een meetinstrument (vragenlijst) te gebruiken om de ernst van je probleem vast te stellen. Uiteraard mag je daar gerust nog even over nadenken. Gedurende de intake wordt ook duidelijk of er een klik is tussen jou als cliënt en mij als therapeut of coach. Dit vind ik heel belangrijk, omdat dit grote invloed kan hebben op zowel de snelheid van voortgang als op het uiteindelijke resultaat.

Bij verzekerde zorg

Als je in aanmerking wilt komen voor verzekerde zorg dan ben ik verplicht een (beschrijvende) diagnose vast te leggen en als hypothese een zorgvraagtype te bepalen. Het onderzoek naar de diagnose en het zorgvraagtype kunnen gedurende het zorgproces zo nodig worden herhaald.

N.B.1 De verzekering dekt alleen problemen die vallen onder een vermoedelijke DSM-5 stoornis. Mocht jouw probleem hier niet (meer) onder vallen, dan bespreek ik dit met je, zodat je kunt beslissen of je de behandeling wilt stoppen/ niet beginnen.
NB.2. De verzekering vergoedt maximaal 4 als diagnostiek getypeerde intakeconsulten.

2. Behandelplan

Als ik voldoende over je weet, stel ik in overleg met jou het behandelplan op. Hierin staan de doelen die we samen hebben gekozen (de indicatie), de manier hoe we die doelen willen bereiken (met welke therapieën en technieken) en de te verwachten duur en het te verwachten effect van de behandeling. Bij een therapie zijn dit meestal tussen 5 en 10 sessies die elke week of om de week plaats vinden.

3. Intakeverslag

Aan het eind van de intake maak ik een verslag waarin je probleem, diagnose, behandeldoelen, behandelplan, keuzeopties en consequenties (ook van niet-behandelen) en te maken afspraken over de behandeling bij elkaar staan. Dit document lopen we samen door om er zeker van te zijn dat de inhoud voldoet aan wat jij denkt en wilt; en dat de verschillende elementen logisch op elkaar aansluiten. We stoppen als wij beiden het document en de gedachtengang in het document kunnen goedkeuren. Vervolgens neem jij een beslissing of je door wilt met een bepaalde behandeloptie, of niet wilt doorgaan. Dit registreer ik in je dossier. Bij verzekerde zorg vraag ik je vervolgens, of ik je verwijzer in een brief je beslissing mag melden en de hoofdlijnen van het intakeverslag mag laten weten; ik leg de inhoud van de concept brief eerst aan jou voor ter goedkeuring.

Het intakeverslag, de brief en je keuze(s) leg ik vast ik in je dossier.

4. Behandeling

Een behandeltraject bestaat uit een aantal sessies (contacten) van minimaal 45 minuten waarin we de verschillende stappen van het behandelplan doorlopen. Soms zal ik je vragen om ter voorbereiding van de volgende afspraak een oefening te doen op internet (eHealth). Dit zou de behandeling kunnen versnellen. Als je de oefening liever tijdens een afspraak wilt doen, dan kan dat natuurlijk ook.

Tijdens de behandeling zullen we regelmatig op de doelen van het behandelplan terugkomen, om samen na te gaan of de behandeling het beoogde effect heeft (tussentijdse evaluatie). Indien dit kan helpen, lassen we periodiek een meting in om de voortgang te meten. Bij verzekerde zorg is dit verplicht, zie ROM. Als hier aanleiding voor is dan kunnen we het behandelplan op elk moment bijstellen, zodat het nog beter bijdraagt aan het halen van de door jou gestelde doelen.

Van elk consult maak ik een verslag dat ik bewaar in je dossier.

5. Tussentijdse doorverwijzing

Als tijdens het behandeltraject zou blijken dat we toch geen klik hebben en dat dit de voortgang in de weg zit, dan zal ik met je overleggen of je wilt worden doorverwezen naar een collega.

Als tijdens het behandeltraject zou blijken dat je problemen te complex zijn om (alleen) door mij behandeld te worden, dat behandeling te lang gaat duren voor de basis ggz, of dat opname in een instelling voor specialistische ggz nodig is, dan zal Ik met je overleggen of het verstandig is je door te verwijzen naar de specialistische ggz. Alvorens dit te doen zal ik je vragen om met een collega in de specialistische ggz te mogen overleggen wat het beste voor jou is.

Als behandeling niet mogelijk is omdat ik geen contact meer met je heb, discontinueer ik de behandeling en verwijs ik je pro forma terug naar je huisarts.

De reden van de doorverwijzing en jouw goedkeuring leg ik vast in je dossier.

6. Eindverslag

Indien dit verstandig is meten we, aan het eind van de behandeling, het behandelresultaat met een vragenlijst. Vervolgens evalueer ik met je wat je aan de behandeling hebt gehad en of dat klopt met de metingen die we hebben gedaan. Als je dit wil geef ik je tips wat je nog zou kunnen doen om te voorkomen dat je later een terugval krijgt. Ik vat dit samen in een eindverslag over het behandeltraject, waarin in algemene en bondige bewoordingen is beschreven wat de behandeldoelen waren en in welke mate die doelen zijn gehaald en op welke manier. Dit verslag bespreek ik met je en ik probeer het zo goed mogelijk aan jouw wensen aan te passen, zonder dat ik voorbij ga aan mijn professionaliteit. Dit verslag bewaar ik veilig in het dossier en ik geef jou een kopie waar je mee mag doen wat je wilt.
Bij verzekerde zorg vraag ik je of ik je verwijzer/huisarts de hoofdlijnen van het eindverslag in een brief mag laten weten; ik leg de inhoud van de concept brief eerst aan jou voor ter goedkeuring.

Het eindverslag, de brief aan de huisarts, en jouw toestemming om de brief te versturen leg ik vast in je dossier.

7. Follow-up (optioneel)

In bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij werkgerelateerde problematiek, kan het belangrijk zijn voor het bestendigen van je leerproces, dat we op gezette tijden contact blijven houden om je actuele ervaringen te bespreken, of oefeningen te herhalen. Dit is een vorm van coaching. Dit kan via een online sessie van beperkte duur. We maken dan vooraf een afspraak over de periodiciteit en duur van het contact en de daaraan verbonden kosten. Als je dit wilt kunnen we ook online oefeningen (eHealth) inzetten die je zelfstandig kunt doen.

De gemaakte afspraken leg ik vast in je dossier.