Samenwerkingsafspraken verwijzers 

27 maart 2023

INHOUD

 1. Algemeen
 2. Instemming
 3. Verwijzing gb-ggz door huisarts
 4. Doorverwijzing vanuit s-ggz
 5. Verwijsbrief
 6. Overleg
 7. Consultatie
 8. Terugrapportage
 9. Mijn behandelaanbod
 10. Medicijnen
 11. Crisis en doorverwijzing
 12. Acceptatiecriteria
 13. Continuïteit van de behandeling

1. Algemeen

De huidige gz-psycholoog kan zwaardere gevallen behandelen dan vroeger de eerstelijnspsycholoog, zie de basis-ggz profielen.

De regels voor verwijzing in het kader van de ggz zijn beschreven in de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA). De regels voor verwijzing door de bedrijfsarts zijn beschreven in Verwijzen door de bedrijfsarts | NVAB.

Bij zorg waarvoor de bedrijfsarts als bevoegd verwijzer optreedt volg ik, voor zover van toepassing, dezelfde regels als voor de huisarts; lees in het volgende dus ook bedrijfsarts voor huisarts.

2. Instemming

Indien u een client naar mij (door)verwijst dan verwacht ik dat u instemt met de genoemde landelijke samenwerkingsafspraken zoals deze hieronder zijn geciteerd en genuanceerd; en dat u helpt invulling te geven aan de continuïteit van de behandeling mocht ik mijn praktijk niet kunnen of willen voortzetten.

3. Verwijzing gb-ggz door huisarts

De huisarts verwijst naar de basis-ggz bij:

 • psychische problematiek (vermoedelijk) conform de DSM-classificatie met: een matige tot ernstige lijdensdruk en disfunctioneren; (somatische) comorbiditeit of problemen in persoonlijkheid of psychosociaal functioneren die niet met de behandeling van de hoofddiagnose interfereren; enig risico op gevaar maar met beschermende factoren, zoals adequate coping, werk, structurele daginvulling of een systeem van dagelijkse ondersteuning;
 • uitblijven van verbetering bij behandeling in de huisartsenpraktijk (indicatie: na twee maanden);
 • een stoornis in het gebruik van middelen met gering disfunctioneren en weinig lijdensdruk, of gebruik dat is gestart op jonge leeftijd;
 • stabiele chronische problematiek met risico op terugval.

Het voorgaande is geciteerd uit LGA-Verwijzing door huisarts. De algemene beslisboom voor (door)verwijzing is hier samengevat.

4. Doorwijzing vanuit s-ggz

Als vanuit s-ggz wordt doorverwezen dan kan dit zijn om een behandeling uit te laten voeren voor een in de verwijzing specifiek omschreven deelprobleem, of omdat door behandeling binnen de s-ggz de klachten zodanig zijn verminderd dat niet langer s-ggz is geïndiceerd. In beide gevallen ga ik er van uit dat de regiebehandelaar/verwijzer vooraf met mij overlegt, gedurende de diagnostiek en behandeling beschikbaar is en blijft voor consultatie en overleg, en bereid is cliënt terug in behandeling te nemen mocht tijdens het behandeltraject blijken dat opnieuw s-ggz is geïndiceerd.

Ik ik werk vanuit een brede aanpak en ben daarom minder te vinden voor het uitvoeren van (alleen) een bepaalde techniek zoals EMDR.

In het geval de verwijzer voor zichzelf een rol van regiebehandelaar ziet, dan verzoek ik dit in de verwijsbrief op te nemen.

5. Verwijsbrief

De huisarts formuleert bij een verwijzing een verwijsbrief conform het format in de richtlijn Informatieuitwisseling huisarts-GGZ . In de verwijsbrief moet in ieder geval vermeld worden:

 • datum verwijzing
 • verwijzing naar gb-ggz
 • met een vermoeden van een DSM-5 diagnose
 • een korte omschrijving van de klacht
 • doel
 • NAW-gegevens, geboortedatum  en verzekeringsnummer van de cliënt
 • praktijkgegevens van de huisarts (inclusief AGB code)

Het is wenselijk om voorafgaande aan het schrijven van deze verwijzing met mij te overleggen. Soms kan ik vanuit mijn contacten een regiebehandelaar aanbevelen.

Versturen verwijsbrief

Zie Praktijkgegevens voor contact; Psycholoogvoormij staat in het adresboek van ZorgDomein. Cliënten moeten daarna zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

6. Overleg

Het volgende is, behalve de nuancering, geciteerd uit LGA-Overleg.

Elke cliënt die is verwezen naar de gb-ggz blijft ook in zorg bij de huisarts. Daarom is het van belang om bij belangrijke gebeurtenissen of wijzigingen in het beleid met elkaar te overleggen (afhankelijk van de situatie: telefonisch, schriftelijk, per mail, e.d.), met als doel om elkaar te informeren en/of de zorg af te stemmen, mits de patiënt en/of naastbetrokkene(n) hiervoor toestemming geeft. In de landelijke afspraken is ook aangegeven dat moet worden afgesproken wie verantwoordelijk is voor de coördinatie.

Ik nuanceer dit als volgt: voordat ik client in behandeling neem heeft de huisarts de coördinerende rol in het zoeken van een behandelinstelling. In de startbrief naar de huisarts geef ik aan dat ik client in behandeling neem. Als ik een (interim) behandeling uitvoer ter overbrugging naar een behandeling s-ggz, dan blijft de huisarts verantwoordelijk voor het regelen van een behandeling bij de s-ggz.

Ik neemt contact op met de huisarts voor overleg:

 • na effectieve behandeling waarbij patiënt voldoende is hersteld of voldoende handvatten ervaart om zelf verder te gaan;
 • voor verdere begeleiding en ondersteuning van een stabiele patiënt met chronische problematiek;
 • als er geen/onvoldoende effect van de behandeling is;
 • voor aanhoudende controle van de medicamenteuze behandeling;
 • voor aanvullende somatische diagnostiek;
 • instellen/overleg over medicamenteuze behandeling;
 • medebeoordeling van psychische problematiek;
 • als er geen DSM-classificatie aanwezig is;
 • als s-ggz geïndiceerd is.

Als een client langdurig bij mij in behandeling is dan neemt de huisarts contact met mij op:

 • bij signalen van crisis, psychiatrische ontregeling of het niet opvolgen van medische adviezen en/of leefstijladviezen ter voorkoming van ontregeling;
 • bij voorschrijven en wijzigen van psychofarmaca.

7. Consultatie

De huisarts kan mij en andere zorgverleners in de bg-ggz en s-ggz consulteren in verschillende vormen: een schriftelijke casusbespreking, een ‘face-to-face’ consult met of zonder de cliënt en naastbetrokkene(n), of de zorgverlener kan de cliënt en naastbetrokkene(n) zien en het consult dan nabespreken met de huisarts (in de vorm van bijvoorbeeld een telefonische consultatie, e-mailconsultatie of cliëntgebonden multidisciplinair overleg). Ook behandelaren in de gb-ggz en s-ggz kunnen de ander consulteren voor specifieke vragen of medebehandeling. Consultatie vindt alleen plaats als de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Kenmerken van een consultatie zijn:

 • het betreft problemen die de behandelaar ervaart met de cliënt (bijvoorbeeld over diagnostiek, beleid, dilemma’s in de omgang met de cliënt);
 • het is incidenteel;
 • het vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid;
 • het levert iets op: concreet advies, nieuw inzicht of perspectief;
 • het is in die zin vrijblijvend dat de consulent advies geeft en niet verantwoordelijk is voor de behandeling.

Het is van belang onderscheid te maken tussen consultatie en intercollegiaal overleg. Een intercollegiaal overleg is een kortdurende vraag over bijvoorbeeld medicatie of noodzaak tot verwijzing. Hiervoor is geen toestemming van de patiënt vereist, mits de patiënt anoniem wordt besproken.

De huisarts (of gb-ggz en s-ggz) overweegt consultatie van de gb-ggz of s-ggz bij:

 • diagnostische vragen;
 • advies ten aanzien van terugvalpreventie;
 • advies vervolgtraject;
 • advies ten aanzien van omgang met patiënt;
 • (stagnatie) behandeling door huisarts en POH-GGZ voor advies over verdere aanpak.

Het voorgaande is geciteerd uit LGA-Consultatie.

8. Terugrapportage

Ik hecht aan een goede terugkoppeling naar de huisarts/verwijzer en beperk me daarbij tot tot informatie die noodzakelijk is voor de door de huisarts te verrichten werkzaamheden, zie de Notitie NIP ten aanzien van de huisartsenbrief en een uitspraak van het tuchtcollege. Ik nuanceer hieronder de afspraken die de LGA heeft gemaakt door hieraan de zinsneden toe te voegen “met instemming van de cliënt” en “voor zover noodzakelijk en op hoofdlijnen“. Als u meer wilt weten dan kunt u de cliënt vragen mij schriftelijk toestemming te geven specifieke punten uit mijn intakeverslag of het eindverslag, waarvan cliënt een kopie heeft, aan u door te sturen. Of u kunt mij telefonisch consulteren.

Het volgende is, m.u.v. de cursieve nuanceringen, geciteerd uit LGA-Terugrapportage.

Bij het beëindigen van de behandeling geef ik hiervan, met toestemming van de cliënt, direct een korte melding (schriftelijk, telefonisch) aan de huisarts. Met toestemming van de cliënt stuur ik een rapportage aan de huisarts:

 • na een consultatie
 • na de intake als de behandeling langer duurt dan 4 consulten
 • bij afsluiten van de behandeling

Soms is een schriftelijke terugrapportage onvoldoende en moet deze mondeling worden toegelicht. Bovendien kan overleg over het vervolg noodzakelijk zijn (zie de paragraaf Overleg).

De rapportage na de intake bevat indien noodzakelijk en op hoofdlijnen een beschrijving van:

 • problematiek en (voorlopige) diagnose;
 • (beknopt) behandelingsplan;
 • hoofdbehandelaar en contactgegevens.

Het ontslagdocument bevat indien noodzakelijk en op hoofdlijnen een beschrijving van de volgende gegevens:

 • problematiek, diagnose en beloop tot nu toe;
 • behandelgeschiedenis: soorten therapieën, medicatie (indien van toepassing) en resultaat;
 • eventueel controlebeleid door ggz en/of huisartsenpraktijk;
 • eventueel advies voor doorverwijzing voor vervolgbehandeling en het bedoelde echelon: huisartsenpraktijk, gb-ggz of s-ggz;
 • plan bij terugval/crisisplan (bijvoorbeeld crisiskaart);
 • persoonlijke wensen en doelen van de cliënt;
 • wat besproken is met cliënt en naastbetrokkene(n), de visie van de cliënt en naastbetrokkene(n) en of er sprake was van gedeelde besluitvorming;
 • hoofdbehandelaar en contactgegevens.

Als een cliënt langer dan een half jaar door mij wordt behandeld dan stuur ik de huisarts, met toestemming van de cliënt, minimaal elk jaar een voortgangsverslag met indien noodzakelijk en op hoofdlijnen een beschrijving van:

 • beloop;
 • (gewijzigde) medicatie;
 • (gewijzigd) controlebeleid door GGz en/of huisartsenpraktijk;
 • eventueel crisisplan;
 • aanspreekpunt en contactgegevens GGz.

Bij een terugverwijzing van een chronische stabiele cliënt heeft een telefonische of persoonlijke ‘warme’ overdracht sterk de voorkeur. In de correspondentie worden de volgende gegevens indien noodzakelijk en op hoofdlijnen extra toegevoegd:

 • gegevens over persoonlijk herstel (persoonlijke wensen en doelen);
 • gegevens over maatschappelijk herstel (sociaal netwerk: omgeving, werk, bezigheden, instanties: dagbesteding; Wmo-aanvraag geregeld?);
 • signalerings- en crisisplan: symptomen die aangeven dat het niet goed gaat, welke acties kunnen de cliënt en zijn omgeving ondernemen om de situatie weer te stabiliseren, omschrijving van een crisis (wat zijn lichte, matige en ernstige symptomen van ontregeling?).

Er moet voor worden gezorgd dat de cliënt, zijn omgeving en de huisarts een exemplaar van het signalerings- en crisisplan krijgen.

9. Mijn behandelaanbod

Ik bied vooral kortdurende behandeling (1-15 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken aan voor personen van 18 jaar en ouder, met matig ernstige psychische klachten en stoornissen (gb-ggz). Ik bied ook ondersteuning bij werkproblematiek zoals stress, re-integratie, en expat-problematiek. Voor de therapieën en technieken waarin ik ben gespecialiseerd, zie hier. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

10. Medicijnen

Als cliënt medicijnen gebruikt voor zijn psychische klachten, dan verzoek ik dit aan te geven op de verwijzing. Ik treed dan, als cliënt dit wil, met u in overleg over de mogelijkheid dit medicijngebruik af te bouwen. Omgekeerd kan het in een bepaalde fase van de behandeling nodig zijn om tijdelijk bepaalde medicijnen voor te schrijven. In dat geval zal ik, als cliënt hier toestemming voor geeft, met u overleggen en u verzoeken deze medicijnen (tijdelijk) voor te schrijven.

11. Crisis en doorverwijzing

Het kan tijdens het behandeltraject voor gb-ggz blijken dat er (toch) sprake is van klachten die beter in de s-ggz behandeld kunnen worden. Indien een psychotherapeut of psychiater (of een klinisch psycholoog) de rol van regiebehandelaar op zich wil nemen, dan kan ik met deze regiebehandelaar overleggen of ik de behandeling onder regie van de regiebehandelaar kan en wil voortzetten, en onder welke voorwaarden. In het andere geval kan ik cliënt naar u terugverwijzen of een doorverwijzing maken naar een instelling voor s-ggz.

Ik kan de verantwoordelijkheid voor de behandeling alleen op me nemen zo lang cliënt met mij in contact wenst te blijven. Als cliënt zonder opgave van redenen niet reageert op herhaalde verzoeken om in contact te komen ga ik er van uit dat cliënt de behandeling niet wenst voor te zetten en mij ontslaat van mijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van cliënt en verwittig ik de verwijzer/huisarts; dit is op te vatten als een terugverwijzing.

12. Acceptatiecriteria

Tijdens de intake bepaal ik of er exclusiecriteria zijn waardoor ik cliënt niet in behandeling wil of mag nemen. Als ik cliënt niet aanneem zal ik dit aan u melden en meedenken over een oplossing.

Ik neem cliënt in ieder geval niet in behandeling als er tijdens de intake blijkt dat er sprake is van:

 • ernstige problemen waarbij multidisciplinaire en/of institutionele behandeling nodig is van bipolaire stoornis, psychose/schizofrenie, eetstoornis en/of BMI kleiner dan 18, autisme, verslavingsproblematiek, geheugenproblemen/dementie, agressieproblematiek, niet aangeboren hersenletsel
 • ernstige suïcidaliteit
 • verstandelijke beperking, IQ minder dan 80; of van:
 • onvoldoende beheersing van het Nederlandse, Engels of Kroatisch
 • leeftijd jonger dan 18 jaar
 • geen vaste woon- of verblijfplaats
 • geen zorgverzekering
 • het ontbreken van een voldoende klik

13. Continuïteit van de behandeling

Als ik door omstandigheden besluit of moet besluiten mijn praktijk niet voort te zetten dan zal ik in overleg met mijn cliënten lopende behandelingen voor het einde van de praktijk proberen af te ronden. In gevallen waarin dit niet op tijd kan zal ik proberen een collega te vinden die de behandeling kan en wil overnemen. Echter, als gevolg van de excessieve wachtlijsten in de ggz en de omzetbeperkingen die de verzekeraars opleggen, kan ik geen garantie bieden dat dit lukt. Als dit niet zou lukken, zal cliënt zich bij u (huisarts/ verwijzer) terug melden en vertrouw ik er op dat u de client zult helpen een behandelplaats te vinden en de wachttijd te overbruggen tot behandeling bij een andere psycholoog mogelijk is.