Privacybeleid

27 – maart 2023

INHOUD

 1. Wie zijn wij
 2. Privacybeleid website
 3. Toepassing
 4. Verwerking van persoonsgegevens
 5. Doeleinden verwerking
 6. Rechtsgrond
 7. Verwerkers
 8. Persoonsgegevens delen met derden
 9. Doorgifte buiten de EER
 10. Bewaren van gegevens
 11. Wijziging privacybeleid
 12. Rechten, vragen en klachten

1. Wie zijn wij

Psycholoogvoormij, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit reglement legt uit hoe  Psycholoogvoormij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacybeleid is onderdeel van de Algemene voorwaarden van Psycholoogvoormij.

2. Privacybeleid website

Dit algemene privacybeleid is uitgewerkt in een meer technisch georiënteerd Privacybeleid website. Bij een strijdigheid tussen beide reglementen prevaleert het algemene Privacybeleid.

3. Toepassing

Deze privacyregels zijn van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycholoogvoormij persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Psycholoogvoormij
 • bezoekers van www.psycholoogvoormij.nl
 • alle overige personen die met Psycholoogvoormij contact opnemen of van wie Psycholoogvoormij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Psycholoogvoormij verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psycholoogvoormij zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

5. Doeleinden verwerking

Psycholoogvoormij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact.

6. Rechtsgrond

Psycholoogvoormij verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

7. Verwerkers

Psycholoogvoormij kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psycholoogvoormij persoonsgegevens verwerken. Psycholoogvoormij sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

8. Persoonsgegevens delen met derden

Psycholoogvoormij deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psycholoogvoormij deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

9 Doorgifte buiten de EER

Psycholoogvoormij geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycholoogvoormij ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

10. Bewaren van gegevens

Psycholoogvoormij bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psycholoogvoormij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Het bewaren van persoonsgegevens is uitgewerkt in regels voor dossier en geheimhouding.

11. Wijziging privacybeleid

Psycholoogvoormij kan deze privacyregels altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyregels wordt op de website van Psycholoogvoormij gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyregels regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psycholoogvoormij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psycholoogvoormij door een e-mailbericht te sturen naar uw contactpersoon van Psycholoogvoormij of algemeen via het contactformulier of de email van Psycholoogvoormij..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psycholoogvoormij persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw contactpesoon van Psycholoogvoormij of door het melden van een klacht (klachtenregeling). Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).