Eisen EPD voor GZ-Psycholoog

Als GZ-psycholoog lever ik zowel verzekerde zorg (VZ) als onverzekerde zorg (OZ). Beide typen hebben veel gemeen, maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. Voorbeelden: bij sommige vormen van onverzekerde zorg gelden dezelfde wettelijke eisen als bij onverzekerde zorg, maar zijn deze niet verplicht (voorbeeld: DSM, zorgvraagtypering); bij onverzekerde zorg moet in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de werkgever betaalt) BTW worden geheven.

Een EPD dat mij ontzorgt biedt mij de volgende ondersteuning:

A. Bij verzekerde en onverzekerde zorg kan ik vastleggen/word ik ondersteund bij:

 1. zorgtraject maken, met (binnen mijn organisatie) uniek en leesbaar zorgtrajectnr
 2. afspraak (maken); (zo nodig aanmaken zorgtraject; automatisch aanmaken consult in zorgtraject)
 3. per consult: verslag (sjabloon), gekoppelde documenten en factuur (sjabloon)
 4. factuur: tarieven; wel/niet bedrag/% coulancekorting; wel/niet BTW op de factuur; verwijzing naar eigen Betalingsregeling, factuur per consult voor pinbetaling, tikkie, factuur met opmaak kunnen inzien zoals deze is/wordt verstuurd
 5. tussentijdse eHealth: resultaten
 6. beschrijvende diagnose (sjabloon)
 7. Honos+ vragenlijst en het zorgvraagtype; in de tijd meerdere lijsten per client! ! (OZ: optioneel; VZ:verplicht)
 8. basis-ggz profiel ( OZ: optioneel; VZ: verplicht)
 9. behandelplan (sjabloon)
 10. ROM: begin en eind; optioneel tussentijds; versturen; vastlegging
 11. eindverslag intake (sjabloon); beslissing vervolg; (VZ: signaleren terugrapportage-intake)
 12. privacyverklaring (sjabloon)
 13. machtiging opvragen client gegevens (sjabloon)
 14. machtiging verstrekken clientgegevens (sjabloon)
 15. opdracht wijzigen/vernietigen dossier (sjabloon)
 16. eindverslag behandeling (sjabloon); (VZ: signaleren terugrapportage-ontslag)
 17. Bij sjablonen kan ik mijn logo toevoegen
 18. Anonimiseren voor visitatie door collega’s of controle door verzekeraar.
 19. Overzicht open en gesloten zorgtrajecten.

B. Bij verzekerde zorg (ZPM) kan ik ook vastleggen/wordt ik ondersteund bij:

 1. verwijsbrief van de huisarts (verplicht)
 2. indicatie en behandelplan (sjabloon)
 3. terugrapportage intake: instemming client; de terugrapportage ; versturen: kopie client
 4. elke maand: NZa opgave wachttijden (verplicht)
 5. elk half jaar: NZa zorgvraagtypering (verplicht)
 6. terugrapportage ontslag: instemming client; terugrapportage ; versturen: kopie client

C. Het volgende is geregeld:

 1. In EPD gebruikte terminologie is intuïtief, sluit aan bij Zorgproces/ZPM
 2. Ik kan aangeven of ik contractvrij werk of op basis van een contract met verzekeraar (BTW-vrij) of met werkgever (met BTW); het invoeren van tarieven wordt hierop aangepast, default (percentage van) NZa tarieven
 3. EPD heeft koppeling met ZorgDomein en Zorgmail voor veilige email
 4. EPD heeft koppeling met NZa voor automatisch aanleveren verplichte informatie (wachttijden, zorgvraagtypering van alleen verzekerde zorg)
 5. EPD stuurt afspraakherinnering (email/sms)
 6. EPD signaleert als ik verplichte onderdelen nog niet heb ingevuld
 7. EPD toont (ook) hoofdonderdelen per client in tijdlijn: verwijzing, eindverslag/rapportage intake, zorgvraagtypes, ROM, eindverslag/rapportage behandeling
 8. EPD verstuurt automatisch facturen en betaalherinneringen; en toont overzicht (on)betaalde facturen; werkt op basis van aanvulbaar sjabloon
 9. EPD laat bij onverzekerde zorg geen ZPM-onderdelen (toch) verplicht invullen
 10. EPD kent een visitatie stand: Zorgtrajecten en dossiers tonen dan geen NAW-gegevens, wel het zorgtrajectnr. Er kan wel worden gezien dat (verwijs)brieven verslagen, en terugrapportages aanwezig zijn, maar ze kunnen niet geopend worden. Optioneel: Als de behandelaar verslagen zo maakt dat hierin geen NAW-gegevens worden vermeld (alleen zorgtrajectnr of clientnr), dan mogen deze wel worden geopend.
 11. EPD archiveert het besluit om op verzoek van client (delen van) het dossier (uitgezonderd: facturen) te vernietigen of aanpassen; ondersteunt het daadwerkelijke vernietigen/wijzigen; archiveert permanent/onwijzigbaar wie actie wanneer en op basis van welk besluit uitvoert.
 12. Depot voor 20 jaar bewaren dossier.
 13. Automatische backup/beheer op afstand
 14. Helpdesk als vraagbaak

D. Intuïtief gebruikersinterface

 1. Menu: Meest gebruikte items eerst (kiezen/wisselen van client, Agenda ) Minst gebruikte items laatst: (Beheer)
 2. Aangepast aan type zorg: verzekerde zorg vs onverzekerde zorg (keuzeknop)
 3. Volgt werkwijze van zorgproces. Voorbeeld: Bij aanmelden focus op basis-clientgegevens; bij intake focus op verwijsbrief, BSN, zorgvraagtypering, enz.. Overzicht: zorgproces gestructureerd in tijd en volgens zelfde proces/werkwijze.