Betalingsvoorwaarden

20 mei 2023

Algemeen

Deze betalingsvoorwaarden zijn gebaseerd op de betalingsvoorwaarden voor vrijgevestigde psychologen (LVVP) en aangepast aan de situatie van Psycholoogvoormij. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel van de Algemene voorwaarden van Psycholoogvoormij.nl.

Artikel 1. Reikwijdte
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Psycholoogvoormij en de (werkgever van de) cliënt.

Artikel 2. Annuleren / noshow
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Psycholoogvoormij rekent hiervoor 50% van het geplande tarief.

Artikel 3. Betalingstermijn
Bij geoffreerde diensten geldt de in de offerte geregelde betalingstermijn. In andere gevallen dient cliënt elk consult direct te betalen, per pin of via een elektronisch betalingsverzoek of elektronische overschrijving. In onderling overleg kan de betaling worden uitgesteld tot het volgende consult. Als bij dit consult nog niet is/wordt betaald dan zijn artikelen 2 en 8 van toepassing: het consult kan worden uitgesteld en er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Kosten bij niet tijdig betalen
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na het consult heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Betalingsherinnering
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de consultdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6. Incassomaatregelen
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7. Incassokosten
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8. Stopzetten behandeling
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.