Betalingsvoorwaarden

1 februari 2024

Algemeen

De noodzaak om te betalen voor een consult of advies is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk onderdeel van de Algemene voorwaarden van Psycholoogvoormij.nl.

Artikel 1. Reikwijdte
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Psycholoogvoormij en de (werkgever van de) cliënt.

Artikel 2. Kosten no-show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult afgezegd worden. Bij niet- of niet-tijdig afzeggen is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Psycholoogvoormij rekent hiervoor € 64. Let op: deze kosten worden niet door je zorgverzekering vergoed.

Artikel 3. Betalingstermijn
Cliënt dient de kosten van elk consult direct bij het consult te betalen, via een elektronisch betalingsverzoek, elektronische overschrijving, of indien aanwezig een pinautomaat. In het volgende wordt deze betaling (ook) aangeduid als “de rekening”. Bij geoffreerde diensten geldt de in de offerte geregelde betalingstermijn.

Artikel 4. Verzuim (betalingsachterstand)
Als cliënt niet direct betaalt is cliënt juridisch in verzuim, zonder dat hiervoor een in gebrekestelling is vereist.

Artikel 5. Betalingsherinnering en WIK-brief
Als cliënt in verzuim gaat zal de behandelaar de cliënt mondeling of schriftelijk verzoeken per omgaande alsnog te betalen.

Blijft cliënt in gebreke dan kan de behandelaar een zogenaamde WIK-brief sturen. Hierin staat dat de behandelaar gerechtigd is incassokosten en rente in rekening te brengen, tenzij cliënt binnen twee weken alsnog betaalt. Deze kosten worden niet door de zorgverzekering vergoed.

Artikel 6. Incassomaatregelen
Blijft cliënt na de WIK-brief nog 14 dagen in verzuim, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren, zie Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau?

Artikel 7. Incassokosten
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €54, zie Hoeveel betaal ik voor incassokosten? Het juiste bedrag staat in de WIK-brief.

Artikel 8. Stopzetten behandeling
Bij betalingsachterstand (verzuim) is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Factuur
De gegevens om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding van de verzekering staan op de factuur. De factuur wordt in principe pas toegestuurd nadat de rekening is betaald, binnen 5 werkdagen, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 10. Onrechtmatige daad
Als cliënt de factuur gebruikt om een vergoeding van de verzekering te krijgen voordat de rekening is betaald, maakt cliënt zich schuldig aan een onrechtmatige daad.