Algemene voorwaarden

11 augustus 2023


Deze algemene voorwaarden zijn een uitbreiding van het reglement van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen (LVVP).

INHOUD

 1. Doel
 2. Doelgroep
 3. Aanspreekvorm
 4. Wet en regelgeving
 5. Communicatie
 6. Werkwijze
 7. Tarieven en betalingsvoorwaarden
 8. Waarneming
 9. Dossierbeheer en geheimhouding
 10. Meldcode huiselijk geweld
 11. Afspraken met de verwijzer
 12. Discontinuering behandeling
 13. Klachtenregeling
 14. Veilige communicatie
 15. Taal en vertaling
 16. Wijziging van deze regels
 17. Strijdigheden
 18. Ingesloten documenten
 19. Tenslotte

1. Doel
Deze Algemene voorwaarden beschrijven de regels waarmee de cliënt en andere betrokkenen (moeten) instemmen als zij gebruik willen maken van mijn diensten. Het gaat om regels rond de behandelingsovereenkomst – niet beperkt tot de rechten en plichten uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze Algemene Voorwaarden zorgen dat alle betrokkenen bij en rond de behandelrelatie goed zijn geïnformeerd, en er geen onduidelijkheid bestaat over wat wij van elkaar mogen verwachten.

2. Doelgroep
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten;
 • verwijzers van cliënten;
 • werkgevers van cliënten;
 • bezoekers aan de website of de praktijk Psycholoogvoormij

3. Aanspreekvorm
De aanduiding “je” wordt gebruikt als synoniem voor cliënt, tenzij anders is aangegeven. “Je” wordt gebruikt in plaats van “u” om de voorwaardelijke vertrouwensrelatie te benadrukken. In de omgang wordt de gebruikte aanspreekvorm aangepast aan de omstandigheden.

4. Wet en regelgeving
De begrippen van het Nederlandse zorgsysteem zijn hier samengevat. Zodra mijn dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie en advies, dan gelden voor mijn diensten die onder de zorg vallen de volgende wetten en regels:

 • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO)
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG )
 • Klachtenregeling Autoriteit persoonsgegevens (AP)
 • Beroepscode voor psychologen (NIP)
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ.

Voor een toelichting, zie Wegwijzer Wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg (psynip.nl)

5. Communicatie
Alle openbare informatie over mijn diensten is beschreven op mijn website https://www.psycholoogvoormij.nl. De Algemene voorwaarden licht ik mondeling toe bij het kennismakingsgesprek, zie Voorlichting bij kennismakingsgesprek.

6. Werkwijze

De behandelrelatie tussen cliënt en mij, mijn manier van werken, heb ik beschreven in mijn Werkwijze en uitgewerkt in Stappenplan zorg. In gevallen van onverzekerde zorg maak ik een aangepast stappenplan en vraag ik de zorgvrager (cliënt of werkgever) aan welke van mijn “diensten” behoefte is en of deze diensten individueel of per groep zullen worden afgenomen. Op basis hiervan kan ik een offerte opstellen en vastleggen wie de factuur krijgt (werkgever of cliënt) en wanneer en hoe deze betaald gaat worden.

7. Tarieven en betalingsvoorwaarden
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of gewijzigd.

Voor verzekerde zorg hanteer ik van overheidswege gereglementeerde tarieven en facturering. Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW. Voor onverzekerde zorg hanteer ik dezelfde tarieven als voor verzekerde zorg, tenzij in een offerte anders is afgesproken. Wanneer je zzp-er bent of je werkgever betaalt, dan is er sprake van een dienst waarop ik 21 % BTW moet heffen. Ik hanteer een vast, gereduceerd tarief bij niet verschijnen (no-show), niet afmelden, of te laat afmelden (binnen 24 uur).

Mijn betalingsvoorwaarden zijn beschreven in een apart document dat onderdeel is van deze Algemene voorwaarden. Hierin staat o.a. dat de factuur direct na het consult, of uiterlijk binnen een week na de factuurdatum, betaald moet worden. Bij te late betaling kan na een week het factuurbedrag worden verhoogd met rente; en na twee weken met minimaal 40 euro incassokosten.

8. Waarneming
Ik ben alleen bereikbaar op mijn werktijden die zijn aangegeven op de pagina Praktijkgegevens. Ik heb geen waarnemer; in een crisissituatie kun je je wenden tot de huisartsenpost, of als op de verwijzing een (aparte) regiebehandelaar is vermeld, bij deze regiebehandelaar, zie Spoed. Als ik mijn praktijk door omstandigheden niet kan voorzetten dan kun je je te melden bij de huisarts/verwijzer, zie Continuïteit van de behandeling.

9. Dossierbeheer en geheimhouding
Ik heb een beroepsgeheim. Ik leg alle gegevens vast in een dossier dat ik maximaal 20 jaar kan bewaren zodat we deze gegevens bij een geschil of een toekomstige nieuwe behandeling kunnen gebruiken. Je hebt het recht jouw volledige dossier in te zien en in bepaalde gevallen om vernietiging van gegevens te verzoeken, zie Dossier en geheimhouding. En ik vat het dossier samen in een eindrapportage die ik in overleg met jou maak en die je aan het eind van de behandeling krijgt uitgereikt of toegestuurd. Deze zou je bijvoorbeeld als geheugensteun kunnen gebruiken als je een andere therapeut zou willen informeren over je behandelgeschiedenis.

Het omgaan met cliëntgegevens is uitgewerkt in het Privacybeleid en het omgaan met gegevens op de website is uitgewerkt in het Privacybeleid website.

Als je dit wilt kun je een Privacyverklaring invullen, ondertekenen en in het dossier laten opnemen. In dat geval deel ik geen inhoudelijke gegevens (zoals het zorgvraagtype) over je behandeling met de zorgverzekeraar, en/of met de NZa – voor onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg (DIS); zie de cliëntenfolder van de NZa.

10. Meldcode huiselijk geweld

Ik ben verplicht signalen van huiselijk geweld te onderzoeken, zie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij een suïcidepoging volg ik deze handreiking.

11. Afspraken met de verwijzer

Als een verwijzer een cliënt naar mij doorverwijst dan ga ik er van uit dat deze instemt de de landelijke afspraken tussen huisartsen en ggz zoals deze hier zijn beschreven, uitgewerkt en aangevuld.

Ik kan de verantwoordelijkheid voor de behandeling alleen op me nemen zo lang cliënt met mij in contact blijft. In het andere geval discontinueer ik de behandeling en verwittig ik de verwijzer/huisarts.

Als ik mijn bedrijfsactiviteiten onverwacht moet beëindigen voordat je behandeling is afgerond en ik niet tijdig een vervanger kan vinden, dan verwijs ik je terug naar de huisarts, zie continuïteit van de behandeling.

12. Discontinuering behandeling

Ik kan je alleen behandelen als jij behandeld wilt worden en je dus met mij in contact blijft. Als je tijdens het behandeltraject uit contact zou gaan en in een periode van meer dan 14 dagen niet reageert op verzoeken tot contact stuur ik een mail met de inhoud: “Als je de behandeling wilt continueren dien je per omgaande contact op te nemen om het vervolg te bespreken en zo mogelijk een vervolgafspraak te maken.” Als je hierop niet binnen 14 dagen reageert dan zal ik vanuit mijn zorgplicht je huisarts informeren dat de behandeling stagneert wegens verlies van contact en met het verzoek om contact met jou te leggen. Heeft dit niet het gewenste resultaat dan beschouw ik de behandeling als onmogelijk en verwijs ik je pro forma terug naar je huisarts. Ik leg dit vast in je dossier en sluit het behandeltraject met de aanduiding “onvolledige behandeling, terugverwijzing huisarts”. Hiermee stopt mijn verantwoordelijkheid. Eventuele openstaande facturen moeten gewoon betaald worden, zie de betalingsvoorwaarden.

13. Klachtenregeling
Indien je ontevreden bent over de behandeling, over mij of over je dossier, dan stel ik er prijs op als je dit zo snel mogelijk met mij wilt bespreken. Vervolgens zal ik alles doen wat redelijk is, en binnen mijn beroepscode mogelijk is, om je onvrede op te lossen. Dit is uitgewerkt in mijn Klachtenregeling.

14. Veilige communicatie

Ik gebruik alleen beveiligde e-mail om privacygevoelige informatie aan je te sturen, zie mijn Informatiesysteem.

Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de (AVP- en cyber-)veiligheid van informatie die je mij via een onbeveiligd contactformulier, email, sms of ander sociaal medium stuurt. Gebruik deze media alleen voor het uitwisselen van niet-gevoelige informatie, zie ook Email en privacy.

15. Taal en vertaling

De standaard voertaal is Nederlands. Desgevraagd kunnen we tijdens de therapie Engels of Kroatisch spreken. Je dossier is in principe in het Nederlands en kun je zelf met Google Translate vertalen. Desgevraagd licht ik de inhoud van het dossier mondeling toe in het Engels of Kroatisch.

16. Strijdigheden
Als er een strijdigheid zou zijn tussen informatie elders op de website en deze Algemene voorwaarden (inclusief de ingesloten documenten), dan gelden de Algemene voorwaarden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeen gekomen. Als er bij in het Engels of Kroatisch vertaalde pagina’s strijdigheden zijn met de Nederlandse pagina’s, gelden de Nederlandse pagina’s.

17. Wijziging van deze regels
Psycholoogvoormij kan deze Algemene voorwaarden altijd wijzigen. De laatste, actuele versie wordt op de website Psycholoogvoormij.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze regels regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.
Gewijzigde versies worden gearchiveerd en minimaal 7 jaar bewaard. Bij een aantoonbaar gerechtvaardigd belang kun je mij verzoeken om de versie die op een bepaalde eerdere datum geldig was in te zien. Dit kan niet voor versies die 7 jaar (of meer) na archivering zijn vernietigd.

18. Ingesloten documenten
De regels zijn uitgewerkt in:

19. Tenslotte
Indien je fouten opmerkt, of een voorstel hebt voor aanvulling of verduidelijking van de website of de Algemene voorwaarden, dan hoor ik dat graag.