Algemene voorwaarden

27 maart 2023


Deze algemene voorwaarden zijn een uitbreiding van het reglement van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen (LVVP).

INHOUD

 1. Doel
 2. Doelgroep
 3. Aanspreekvorm
 4. Wet en regelgeving
 5. Geldigheidsperiode
 6. Verzekerde zorg
 7. Onverzekerde zorg
 8. Tarieven en betalingsvoorwaarden
 9. Waarneming
 10. Dossierbeheer en geheimhouding
 11. Meldcode huiselijk geweld
 12. Afspraken met de verwijzer
 13. Klachtenregeling
 14. Veilige communicatie
 15. Wijziging van deze regels
 16. Strijdigheden
 17. Ingesloten documenten
 18. Tenslotte

1. Doel
Mijn Algemene voorwaarden beschrijven wat je moet weten om mijn zorg te kunnen ontvangen. Dit zorgt er voor dat we gelijke verwachtingen hebben over de praktische zaken binnen Psycholoogvoormij.

2. Doelgroep
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • (potentiële) cliënten;
 • verwijzers van cliënten;
 • werkgevers van cliënten;
 • bezoekers aan de website of de praktijk Psycholoogvoormij

3. Aanspreekvorm
De aanduiding “je” wordt gebruikt als synoniem voor cliënt, tenzij anders is aangegeven. “Je” wordt gebruikt in plaats van “u” om de voorwaardelijke vertrouwensrelatie te benadrukken. In de omgang wordt de gebruikte aanspreekvorm aangepast aan de omstandigheden.

4. Wet en regelgeving
De begrippen van het Nederlandse zorgsysteem zijn hier samengevat. Zodra mijn dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie en advies, dan gelden voor mijn diensten die onder de zorg vallen de volgende wetten en regels:

 • Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO)
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG )
 • Klachtenregeling Autoriteit persoonsgegevens (AP)
 • Beroepscode voor psychologen (NIP)
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ.

5. Geldigheidsperiode
Zodra en zolang je gebruikt maakt van mijn diensten gelden deze Algemene voorwaarden. Ik bespreek bij de aanmelding/intake de inhoud op hoofdlijnen. Ik kan je vragen om een verklaring te ondertekenen waarmee je aangeeft hierop te zijn gewezen. Deze verklaring voeg ik dan toe aan je dossier.

6. Verzekerde zorg
In geval van verzekerde zorg volg ik het Stappenplan zorg. Hiermee wordt voldaan aan eisen van wet- en regelgeving.

7. Onverzekerde zorg
Als een cliënt zorg die onder de verzekerde zorg zou kunnen vallen zelf betaalt, dan volg ik ook het Stappenplan zorg. In andere gevallen van onverzekerde zorg maak ik een aangepast stappenplan en vraag ik de zorgvrager (cliënt of werkgever) aan welke van mijn “diensten” behoefte is en of deze diensten individueel of per groep zullen worden afgenomen. Op basis hiervan kan ik een offerte opstellen en vastleggen wie de factuur krijgt (werkgever of cliënt) en wanneer en hoe deze betaald gaat worden.

8. Tarieven en betalingsvoorwaarden
Voor verzekerde zorg hanteer ik van overheidswege gereglementeerde tarieven en facturering. Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Voor onverzekerde zorg hanteer ik dezelfde tarieven als voor verzekerde zorg, tenzij in een offerte anders is afgesproken. Wanneer je zzp-er bent of je werkgever betaalt, dan is er sprake van een dienst waarop ik 21 % BTW moet heffen.

In de betalingsvoorwaarden is aangegeven dat ik kosten in rekening breng bij niet verschijnen, niet-tijdig afmelden of niet (tijdig) betalen.

9. Waarneming
Ik heb geen waarnemer. In een crisissituatie kun je je wenden tot de huisartsenpost, of als op de verwijzing een (aparte) regiebehandelaar is vermeld, bij deze regiebehandelaar, zie Spoed. Als ik mijn praktijk om ernstige redenen niet kan voorzetten, zie Continuïteit van de behandeling.

10. Dossierbeheer en geheimhouding
Ik heb een beroepsgeheim. Ik leg alle gegevens vast in een dossier dat minimaal 20 jaar wordt bewaard. Je hebt het recht dit dossier in te zien en in bepaalde gevallen om vernietiging van gegevens te verzoeken, zie Dossier en geheimhouding.

Het omgaan met cliëntgegevens is uitgewerkt in het Privacybeleid en het omgaan met gegevens op de website is uitgewerkt in het Privacybeleid website.

Als je dit wilt kun je een Privacyverklaring invullen, ondertekenen en in het dossier laten opnemen. In dat geval deel ik geen inhoudelijke gegevens (zoals het zorgvraagtype) over je behandeling met de zorgverzekeraar, en/of met de NZa – voor onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg (DIS).

11. Meldcode huiselijk geweld

Ik ben verplicht signalen van huiselijk geweld te onderzoeken, zie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

12. Afspraken met de verwijzer

Als een verwijzer een cliënt naar mij doorverwijst dan ga ik er van uit dat deze instemt de de landelijke afspraken tussen huisartsen en ggz zoals deze hier zijn beschreven, uitgewerkt en aangevuld.

13. Klachtenregeling
Indien je ontevreden bent over de behandeling, over mij of over je dossier, dan stel ik er prijs op als je dit zo snel mogelijk met mij wilt bespreken. Vervolgens zal ik alles doen wat redelijk is, en binnen mijn beroepscode mogelijk is, om je onvrede op te lossen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit is uitgewerkt in mijn Klachtenregeling.

14. Veilige communicatie

Ik gebruik alleen beveiligde e-mail verbindingen om privacygevoelige informatie aan je te sturen, zie mijn Informatiesysteem.

Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de (AVP- en cyber-)veiligheid van informatie die je mij via een onbeveiligd contactformulier, email, sms of ander sociaal medium stuurt. Gebruik deze media alleen voor het uitwisselen van niet-gevoelige informatie, zie ook Email en privacy.

15. Strijdigheden
Als er een strijdigheid zou zijn tussen informatie elders op de website en deze Algemene voorwaarden (inclusief de ingesloten documenten), dan gelden de Algemene voorwaarden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeen gekomen.

16. Wijziging van deze regels
Psycholoogvoormij kan deze Algemene voorwaarden altijd wijzigen. De laatste, actuele versie wordt op de website Psycholoogvoormij.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze regels regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.
Gewijzigde versies worden gearchiveerd en minimaal 7 jaar bewaard. Bij een aantoonbaar gerechtvaardigd belang kun je mij verzoeken om de versie die op een bepaalde eerdere datum geldig was in te zien. Dit kan niet voor versies die 7 jaar (of meer) na archivering zijn vernietigd.

17. Ingesloten documenten
De regels zijn uitgewerkt in:

18. Tenslotte
Indien je fouten opmerkt, of een voorstel hebt voor aanvulling of verduidelijking van de website of de Algemene voorwaarden, dan hoor ik dat graag.